Actualitat Notícies

BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA COMERCIAL DIA DE LA MARE

COMERÇ LOCAL: DIA DE LA MARE, DIUMENGE 5 DE MAIG DE 2019. Comerç local, tu comerç, gent a la qual coneixes, saludes pel seu nom, gent que tens a prop i a la qual ens trobarem dia a dia, gent del teu poble.
BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA COMERCIAL DIA DE LA MARE

BASES CAMPAÑA DIA DE LA MARE 2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El comerç minorista, empreses de serveis i hotels representen un pilar fonamental de l'economia del municipi de Guardamar del Segura, tant per la seva capacitat d'influir en altres activitats econòmiques com per la seva contribució a generar ocupació i a dinamitzar la localitat. Atès el Pla d'Acció Comercial de Guardamar del Segura, així com al Pla Estratègic de Turisme i uns altres, que, conclouen en una de les seves línies estratègiques en la necessitat d'incrementar el nombre d'accions de promoció amb la finalitat d'incentivar l'oci i el temps lliure.
BASE 1r OBJECTIUS.
La Regidoria de Promoció Econòmica, Mercats, Foment de l'Ocupació i Comerç organitza una campanya amb motiu del Dia de la Mare 2019 amb els objectius de fomentar l'oci i el temps lliure, incentivant d'aquesta manera les compres en el municipi de Guardamar del Segura. 
BASE 2ª DENOMINACIÓ. 
Campaña del Dia de la Mare 2019. 
BASE 3r DATES DE REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA. 
La campanya es realçarà el dia, 5 de maig de 2019.
BASE 4a ÀMBIT TERITORIAL.
L'àmbit territorial es desenvoluparà a Guardamar del Segura.
BASE 5a PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ.
Cada establiment comercial podrà participar en la campanyes presentant el model de sol·licitud (Annex I) i una Declaració Responsable en la qual es manifesti que el titular es troba donat d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques, està al corrent del pagament dels impostos tributaris amb l'Ajuntament de Guardamar del Segura, la Tresoreria de la Seguretat Social i l'Agència Tributària (Annex II).
La sol·licitud de participació i la documentació requerida es podrà presentar davant el Registre Municipal de l'Ajuntament des de la publicació de les Bases reguladores fins al 25 d'abril de 2019, en horari de matins de 9:00h a 14:00h, davant la seu electrònica (https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/), o qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
No obstant això, i depenent de la disponibilitat de marxandatge i cartelleria, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es podrien admetre noves sol·licituds. 
BASE 6a DE L'ORGANITZACIÓ.
L'organització de la campanya serà a càrrec de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Mercats i Comerç, comprometent-se a lliurar a cada comerç participant en la campanya: cartells identificatius i una targeta de felicitació per al seu repartiment durant els dies de la campanya i sense que suposi cap cost per als comerciants, indicant clarament que es tracta d'obsequis proporcionats per l'Ajuntament de Guardamar del Segura. L'organització serà a càrrec de les accions promocionals en els mitjans que estimi convenient per a la seva millor difusió.
L'organització amb motiu de la celebració de la Fira de Comerç de Guardamar en la Plaça de la Constitució els dies 3, 4 i 5 de maig de 2019 realitzarà en la carpa municipal una exposició relativa als dibuixos que els nens al llarg dels dies de Fira podran realitzar en un espai habilitat per a això. La temàtica dels dibuixos realitzats en una grandària A4, haurà de contenir el dibuix de la façana d'un comerç de Guardamar, així com la imatge de la mare. Els drets dels dibuixos passessin a formar part del M.I. Ajuntament de Guardamar del Segura.

BASE 7a CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. 
Les condicions de participació dels comerços participants en la campanya són les següents:
• Els comerços participants es comprometen a millorar les condicions de venda del producte, en el % que cadascun estimi oportú, havent de comunicar que és per motiu de la campanya del Dia de la Mare 2019. 
• Els comerços participants es comprometen a obsequiar als seus clients amb motiu de la Campanya del Dia de la Mare 2019 amb marxandatge proporcionat per l'organització, indicant clarament que és un obsequi que realitza l'Ajuntament de Guardamar del Segura amb motiu d'aquesta campanya, i sense que en cap cas suposi un cost per a aquests, tot això durant les dates de la promoció.
BASE 8a FORÇA MAJOR.
L'organització es reserva el dret, en cas de força major o de circumstàncies particulars sobrevingudes, de retardar, escurçar, prolongar, interrompre o anul·lar la Campanya del Dia de la Mare 2019.
BASE 9a EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús inapropiat del material promocional ni de les condicions que el comerciant estableixi per a la venda dels seus productes durant la celebració la campanya, corresponent als propis establiments, l'haver de complir amb la legislació en matèria de consum i comerç interior. 
BASE 10a ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en la campanya suposa l'acceptació íntegrament de les condicions establertes en les presents Bases

© 2015 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball