Actualitat Notícies

AJUDES MUNICIPALS DESTINADES A FER COSTAT A les PERSONES AUTÒNOMES, PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS PER CORONAVIRUS COVID19

OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES DESTINADES A FER COSTAT A les PERSONES AUTÒNOMES, PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS PER CORONAVIRUS COVID19
AJUDES MUNICIPALS DESTINADES A FER COSTAT A les PERSONES AUTÒNOMES, PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS PER CORONAVIRUS COVID19

                                                                         

 

Beneficiaris:
Persones treballadores per compte propi o autònoms l'activitat del qual hagi quedat suspesa en virtut del que es preveu al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; o encara havent-se mantingut l'activitat, hagi vist reduïda la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un 40% respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

Quanties:
-600 euros per a les persones treballadores autònomes l'activitat de les quals s'hagi vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
-400 euros per a les persones treballadores autònomes que no s'han vist afectades pel tancament d'establiments disposats en l'RD 465/2020 de 17 de març, sempre que hagin sofert una reducció de la seva facturació en el període
de vigència d'aquest, almenys del 40% en els termes concretats en aquestes bases.

Forma de presentació:
Les sol·licituds es presentaran, en format paper o electrònic, en el registre de l'Ajuntament de Guardamar del Segura en imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible en la web municipal (www.guardamardelsegura.es). En la pàgina
web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud ( https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/ Tràmit: subvencions)
Mentre estiguin vigents mesures de contenció que impedeixen un funcionament normal de l'atenció al públic en les dependències de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, s'aconsella la presentació de la sol·licitud a través de la seu electrònica.
Tot això sense perjudici del dret que ostenten les persones físiques a relacionar-se amb l'administració de la manera que desitgin (format electrònic o paper, segons les seves preferències).

Termini:
Des del 19 de juny de 2020 al 03 de juliol de 2020, inclusivament.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (Publicades een el BOP d'Alacant núm. 115 de 18 de juny de 2020), de conformitat amb el que es preveu en l'art. 12.2 de l'Ordenança general per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que es concedeixin per l'Ajuntament de Guardamar del Segura.

Incompatibilitat:
Les subvencions objecte de les presents bases són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al mateix objecte procedents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Assignació pressupostària total de l'ajuda: 100.000,00€

Más información y documentación: Portal de Transparencia

© 2021 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball