Actualitat Notícies

Sol·licitud d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per aquest any 2018: Empreses, artesans i emprenedors.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, obre termini fins al 15 de febrer per a la sol·licitud d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per aquest any 2018.
 Sol·licitud d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per aquest any 2018: Empreses, artesans i emprenedors.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, obre termini fins al 15 de febrer per a la sol·licitud d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per aquest any 2018.

Són tres línies d'ajudes les dirigides a empreses i artesans:

1.    AVALEM ARTESANIA

2.    EMPRENEM COMERÇ

3.    AVALEM COMERÇ


1. AVALEM ARTESANIA

Ajudes destinades a finançar les despeses de promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

Accions i quanties apoyables:

1. Les despeses susceptibles d'obtenir finançament són els següents, amb un límit de 5.000 euros per beneficiari:

a) Assistència a certàmens firals d'artesania d'àmbit provincial o superior, extrem est que s'acreditarà per l'organisme organitzador. Es consideraran apoyables les despeses de lloguer de sòl i stand, decoració i retolació del mateix.

b) Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament a la web, si escau.

c) Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

d) Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons el seu DCA, organitzat per entitats formatives. Es consideren apoyablesúnicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

Es consideren apoyables les accions realitzades des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre de 2018. Les ajudes seran de fins al 45% amb un límit de 5.000 euros.

Podran ser beneficiaris de les ajudes:

-    Persones físiques i les societats mercantils qualificades com a pimes, que estiguin en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat.


2. EMPRENEM COMERÇ

Ajudes a les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes, que realitzin actuacions que els permeti incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat de les pimes comercials.

Ajudes per finançar les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, s'hagi desenvolupat activitat econòmica. L'establiment haurà d'obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre.

El límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que les despeses de lloguer superin els 5.000 €

1. Les despeses susceptibles d'obtenir finançament són els següents:

a) Estudis de viabilitat i factibilidad comercial.

b) Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat.

c) Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l'anterior titular, que haurà d'haver-se formalitzat en 2018.

d) Despeses de lloguer de local reportats des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de 2018.

L'activitat comercial ha d'enquadrar-se dins de la Secció Primera, Divisió 6, de l'Impost d'Activitats Econòmiques (Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5 i Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655)


3. AVALEM COMERÇ

Subvencions per a inversions en equipament per a l'establiment comercial, sempre que la inversió no sigui inferior a 3.000 euros i amb un límit de 20.000 euros, sense considerar-se apoyable l'adquisició d'aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, tret que la seva fi sigui la d'implantar la venda online vinculada al mateix establiment comercial.

Les accions subvencionables hauran de realitzar-se entre l'1 de gener fins al 31 d'octubre d'aquest any.

Les ajudes que es concedeixen podran aconseguir fins a un 45% de l'ajuda, amb un límit de 20.000 euros.

Pots trobar tota la informació en els següents documents:

-    Ordre 14/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

-    Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual cosa s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018.

-    Resum d'ajudes de la Guia PROP. AVALEMARTESANIA

-    Resumeixen d'ajudes de la Guia PROP. EMPRENEM COMERÇ

-    Resumeixen d'ajudes de la Guia PROP. AVALEM COMERÇ

Més informació: Agència per al Foment de la Innovació Comercial-Guardamar Emprèn.

Plaza de la Constitució 5, sota

Tf.: 965729014
Email: aytoguardamar.comercioafic@gmail.com

© 2015 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball