Actualitat Notícies

DIA DEL PARE 2019

El comerç minorista, empreses de serveis i hotels representen un pilar fonamental de l'economia del municipi de Guardamar del Segura, tant per la seva capacitat d'influir en altres activitats econòmiques com per la seva contribució a generar ocupació i a dinamitzar la localitat. Atès el Pla d'Acció Comercial de Guardamar del Segura, que a partir del diagnòstic elaborat sobre el sector, conclou en una de les seves línies estratègiques en la necessitat d'incrementar el nombre d'accions de promoció comercial, enteses com a eines de màrqueting que pretenen influir en els hàbits de compra dels consumidors, compensant la seva fidelitat i d'altra banda evitant la fugida de despesa cap a altres poblacions.
DIA DEL PARE 2019

BASES CAMPAÑA DIA DEL PARE 2019

BASE 1a. OBJECTIUS. La Regidoria de Promoció Econòmica, Mercats, Foment de l'Ocupació i Comerç organitza una campanya amb motiu del Dia del Pare 2019 amb els objectius de fomentar l'oci i el temps lliure, incentivant d'aquesta manera l'activitat econòmica en el municipi de Guardamar del Segura.
BASE 2a. DENOMINACIÓ.
Campaña del Dia del Pare 2019.
BASE 3a. DATA DE REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA.
La campanya es realitzarà el 19 març de 2019 i dies previs.
BASE 4a. AMBITO TERRITORIAL.
L'àmbit territorial es desenvoluparà en el municipi de Guardamar del Segura.
BASE 5a. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
5.1. Estar en possessió de Llicència d'Obertura i donats d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques com a
Restaurant en el terme municipal de Guardamar del Segura.
5.2. L'empresa es compromet a mantenir obert i funcionant el seu establiment en l'horari fixat.
5.3. No cedir o transferir a tercers, els drets d'admissió concedits per l'organització.
5.4. Estar al corrent amb les obligacions tributàries municipals, la Tesoreria de la Seguretat Social i l'Agència
Tributària.
L'incompliment d'aquestes normes donarà lloc a l'exclusió com a participant en edicions posteriors de la
campanya Dia del Pare 2019.
Cada establiment comercial podrà presentar instància d'inscripció a través del Registre Municipal de el Ajuntament des de la publicació del Decret d'aprovació de les Bases reguladores en el Portal de Transparència i la pàgina web www.guadamardelsegura.es a l'11 de març de 2019 inclusivament, en horari de
matins de 9:00h a 14:00h, a través de la seu electrònica (https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/), o qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
No obstant això, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es podrien admetre noves sol·licituds, a criteri de l'Organització, i depenent de les dates que no perjudicaran el bon funcionament de la campanya.
BASE 7a. DOCUMENTACIÓ.
Tots els participants hauran d'aportar la següent documentació per a formalitzar la inscripció en la campanya:
a) Sol·licitud (Annex I).
b) Declaració Responsable (Annex II).
BASE 7a. ORGANITZACIÓ.
L'organització de la campanya serà a càrrec de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Mercats i Comerç, comprometent-se a lliurar a cada comerç participant en la campanya: cartells identificatius, així la inclusió de l'establiment en un pla de comunicació dins de la promoció de la campanya durant els dies d'aquesta, i sense que suposi cap cost per als comerciants, indicant clarament que es tracta d'obsequis proporcionats per el Ajuntament de Guardamar del Segura.
BASE 8a. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
Les condicions de participació dels comerços participants en la campanya són les següents:
 Els comerços participants es comprometen a millorar les condicions de venda del producte, en el % que cadascun estimi oportú, havent de comunicar que és per motiu de la campanya del “Dia de el Pare 2019”.
 Els comerços participants es comprometen a obsequiar als clients que comprin un producte en els seus establiments durant les dates de la promoció, amb un detall en forma de targeta de felicitació el disseny de la qual i cost serà assumit per l'Organització.
 Els comerços participants es comprometen a motivar la compra a través de les Xarxes Socials (en especial Facebook i Instagram), les quals es vincularan a les xarxes socials de l'Ajuntament de Guardamar del Segura (Facebook@guardamarayuntamiento) i la
AEDL/*RedAFIC(Facebook@aedlguardamardelsegura/*Twtter:
Adlguardamar@aedlguardamar),activitat que serà reconeguda en les mateixes a través de promocions posteriors a la finalització de la campanya.
BASE 9a. FORÇA MAJOR.
L'organització es reserva el dret, en cas de força major o de circumstàncies particulars sobrevingudes, de retardar, escurçar, prolongar, interrompre o anul·lar la Campanya del “Dia del Pare 2019”.
BASE 10a. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús inapropiat del material promocional ni de les condicions que el comerciant estableixi per a la venda dels seus productes durant la celebració la campanya, corresponent a els propis establiments, l'haver de complir amb la legislació en matèria de consum i comerç interior.
BASE 11a. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en la campanya suposa l'acceptació íntegrament de les condicions establertes en les presents Bases.

© 2015 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball