Actualitat Notícies

DECRET D'HORARIS MERCAT AMBULANT PASSEIG ARTESANAL ENGINYER MIRA 2019

Assumpte: Decreto Mercat ambulant Artesanal Enginyer Mira 2019; nombre d'autoritzacions, dates, horaris, períodes de presentació de sol·licituds
 DECRET D'HORARIS MERCAT AMBULANT PASSEIG ARTESANAL ENGINYER MIRA 2019

DECRET 2018-4473 DE 3 DE DESEMBRE DE 2018
La Sra. Gisela Teva Quirant, Regidora Delegada de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació,
Mercats i Comerç, en virtut del Decret d'Alcaldia núm. 1453/2015, de data 22 de juny de 2015, de l'Ajuntament de Guardamar del Segura,
EXPOSA:
Primer.-Que l'Ajuntament de Guardamar del Segura va aprovar Ordenança reguladora de la Venda fora d'establiment comercial en la seva modalitat no sedentària, publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant Número 200, de data 19 d'octubre de 2015.
Segon.- Que els articles 13 i 29 d'aquesta Ordenança estableixen l'aprovació per
Decret d'Alcaldia del nombre d'autoritzacions, dates (així com períodes
de presentació de sol·licituds), temporades i horaris per a exercir la pràctica de la venda no
sedentària en el Mercat ambulant Artesanal Enginyer Mira per a l'any 2019.
I és pel que he resolt dictar el següent DECRET:
Primer.- Establir el nombre màxim d'autoritzacions per a exercir la pràctica de la
venda no sedentària en el Mercat ambulant Artesanal Enginyer Mira per a l'any 2019, ateses  les temporades recollides en l'Ordenança:
Temporada d'Estiu: 98 autoritzacions.
Temporada de Setmana Santa: 60 autoritzacions.
Temporada Mitjana: 60 autoritzacions (resta del període anual).
Segon.- Establir les dates i horaris corresponents per a exercir la pràctica de la
venda no sedentària en el Mercat ambulant Artesanal, corresponents a l'exercici 2019 en:
TEMPORADES DATES HORARIS
T Gener 2019
Dies: 5,6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27.
A
T Febrer 2019
Dies: 2,3, 9,10, 16,17, 23 i 24.
A
T Març 2019
Dies: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 30 i 31.
A
TSS Temporada de Setmana Santa
Dies: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.
B
T Abril 2019
Dies: 6, 7, 27 i 28.
B
T
Maig 2019
Dies: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 i 19.
B
TV Temporada d'Estiu 2019
Dies: des del 15 de juny al 15 de setembre de 2019.
C
T Setembre 2019
Dies: 28 i 29.
A
T Octubre 2019
Dies: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27.
A
T Novembre 2019
Dies: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 i 30.
A
T Desembre 2019
Dies: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 28 i 29.
A
TSS= Temporada de Setmana Santa/ TV=Temporada d'Estiu/ T=Temporada Mitjana
Horaris de venda: A= 10,00h a 22:00h./B=17,30h a 1:00h./C=17:30h a 2:00h.

Tercer.- Indicar els terminis d'admissió de sol·licituds i lloc de presentació d'aquestes:

El termini de presentació de sol·licituds i justificació de pagament de la taxa corresponent,
comprèn:
 Temporada Mitjana: Des de l'1 al 20 del mes immediatament anterior a les
dates per a les quals se sol·licita l'autorització, presentació de documentació i
pagament.
 Temporada de Setmana Santa: Sol·licituds des d'1 al 29 de març de 2019.
 Temporada d'Estiu: Sol·licituds des de 8 abril al 10 de maig de 2019.
El lloc de presentació de sol·licituds és el Registre de l'Ajuntament de Guardamar del
Segura (Plaza de la Constitució núm. 5),o mitjançant Seu Electrònica
(https://guardamardelsegura.sedelectronica.es), tot això sense perjudici del que es disposa en
l'article 16.4 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en aquest cas s'haurà de remetre escanejat per correu electrònic a aytoguardamar.empleo@gmail.com, justificants d'haver presentat en termini la documentació requerida (incloent el document oficial -autoliquidació- que justifiqui
haver realitzat el pagament de la taxa corresponent en oficina de correus o una altra administració pública).
Quart.- En el no disposat en el present Decret és aplicable l'Ordenança en vigor,
i en tot cas la concessió de tota autorització sobre domini públic marítim-terrestre
quedarà supeditada a l'obtenció per part d'aquest Ajuntament de la pertinent
autorització de l'administració competent.
Cinquè.- Fer pública la present Resolució en el Tauler d'edictes, el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, així com en la pàgina  web municipal (www.guardamardelsegura.es).

© 2015 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball