Actualitat Notícies

CAMPANYA DÍA DELS ENAMORATS 2019

Obert el termini per a participar en la Campanya del Dia dels Enamorats 2019.
CAMPANYA DÍA DELS  ENAMORATS 2019

BASE 1r OBJECTIUS.
La Regidoria de Promoció Econòmica, Mercats, Foment de l'Ocupació i Comerç
organitza una campanya amb motiu del Dia dels Enamorats 2019 amb els objectius de
fomentar l'oci i el temps lliure, incentivant d'aquesta manera les compres en
el municipi de Guardamar del Segura.
BASE 2n DENOMINACIÓ.
Campaña del Dia dels Enamorats 2019.
BASE 3r DATES DE REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA.
La campanya es realçarà el dia, 14 de febrer de 2019.
BASE 4a ÀMBIT TERITORIAL.
L'àmbit territorial es desenvoluparà en el terme municipal de Guardamar del Segura.
BASE 5a TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I
DOCUMENTACIÓ.
Cada establiment comercial podrà participar en la campanyes presentant el model
de sol·licitud (Annex I) i una Declaració Responsable en la qual es manifesti que el
titular es troba donat d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques, està
al corrent del pagament dels impostos tributaris amb l'Ajuntament de Guardamar del
Segura, la Tresoreria de la Seguretat Social i l'Agència Tributària (Annex II).
La sol·licitud de participació i la documentació requerida es podrà presentar davant el
Registre Municipal de l'Ajuntament des del dia 30 de gener de 2019 o si escau
des de l'aprovació de les presents Bases, fins al 04 de febrer de 2019, en horari de
matins de 9:00h a 14:00h, la seu electrònica (https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/), o
qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
No obstant això, i depenent de la disponibilitat de marxandatge i cartelleria, una vegada
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es podrien admetre noves sol·licituds.
BASE 6a DE L'ORGANITZACIÓ.
L'organització de la campanya serà a càrrec de l'Ajuntament de Guardamar del
Segura, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació,
Mercats i Comerç, comprometent-se a lliurar a cada comerç participant en
la campanya: cartells identificatius, marxandatge (en quantitat limitada a un nombre
d'unitats, que no podran ser reposades i condicionada al nombre final de
participants) durant els dies de la campanya i sense que suposi cap cost per als
comerciants, indicant clarament que es tracta d'obsequis proporcionats per l'Ajuntament
de Guardamar del Segura. L'organització podrà acordar amb l'oferta
hotelera i de restauració de Guardamar del Segura, si així ho estima convenient cada
establiment, un preu especial per a gaudir d'una nit d'hotel el mes de febrer
de 2019, per a aquells interessats que aportin un tiquet de compra realitzada
des del 7 al 14 de febrer de 2019 corresponent als establiments comercials
inclosos en la campanya. L'organització serà a càrrec de les accions promocionals
en els mitjans que estimi convenient per a la seva millor difusió.
BASE 7a CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
Les condicions de participació dels comerços participants en la campanya són les
següents:
• Els comerços participants es comprometen a millorar les condicions de venda del
producte, en el % que cadascun estimi oportú, havent de comunicar que és
per motiu de la campanya del “Dia dels Enamorats 2019”.
• Els comerços participants es comprometen a obsequiar als seus clients amb motiu de la
Campanya del “Dia dels Enamorats 2019” amb marxandatge proporcionat per l'organització,
indicant clarament que és un obsequi que realitza l'Ajuntament
de Guardamar del Segura amb motiu d'aquesta campanya, i sense que en cap cas
suposi un cost per a aquests, tot això durant les dates de la promoció.
BASE 8a FORÇA MAJOR.
L'organització es reserva el dret, en cas de força major o de circumstàncies
particulars sobrevingudes, de retardar, escurçar, prolongar, interrompre o anul·lar la
Campanya del “Dia dels Enamorats 2019”.
BASE 9a EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús inapropiat del material promocional ni
de les condicions que el comerciant estableixi per a la venda dels seus productes durant
la celebració la campanya, corresponent als propis establiments, l'haver de
complir amb la legislació en matèria de consum i comerç interior.
BASE 10a ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en la campanya suposa l'acceptació íntegrament de les condicions
establertes en les presents Bases.
ANNEXOS I i II (adjunts)

© 2015 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball